O Karate Tsunami troszkę inaczej…

CZEGO POSZUKUJESZ?

Jeśli wszedłeś na naszą stronę znaczy to, że jesteś człowiekiem, który chciałby wejść na drogę ciągłego doskonalenia się, dokonać gruntownej przebudowy własnej psychiki i wyzbyć się niepożądanych przyzwyczajeń i słabości – jednym słowem chciałbyś być mocniejszy duchem i ciałem!

JEST NA TO SPOSÓB!

Aby możliwa stała się realizacja tych celów, konieczne jest osiągnięcie jedności psychofizycznej – przynależymy przecież tak do sfery fizycznej, cielesnej, jak i duchowej, niematerialnej; na nasz obraz składa się zarówno ciało, jak umysł, który tym ciałem steruje.Tylko harmonijne współoddziaływanie obydwu zapewnić może zdrowie, prawidłowy rozwój i osiągnięcie pełni życia.

CO MOŻE CI WSKAZAĆ DROGĘ?

Karate Tsunami, system, którego główny celem jest właśnie podnoszenie i utrzymywanie możliwie najpełniejszego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, opiera się na założeniach wielu zarówno starożytnych, jak i nowożytnych systemach Wschodu i Zachodu.

SYSTEM UNIWERSALNY POŁĄCZYŁ WSCHÓD Z ZACHODEM!

Już to unikalne i wszechstronne połączenie dwóch tak odmiennych kultur (dorobek myśli zachodniej oraz wschodniej) wskazuje na uniwersalistyczne dążenia Karate Tsunami. Tak też w istocie jest: system proponuje bowiem jednakowe podejście do dorobku wszystkich ryu – stylów sztuki walki oraz kyoha – szkół medytacyjnych zen-shu oraz innych systemów filozoficznych.

UNIWERSALIZM JEST SPRAWDZONY!

Przez wieki składające się na cywilizowaną historię ludzkości wśród światłych jednostek panowały tendencje uniwersalistyczne – przekonanie o powszechnym, wszechobejmującym charakterze zjawisk, norm, postępowań itp.; służyło to poznawczemu ogarnięciu pewnej całości, zaprotestowaniu przeciwko tendencjom do zamykania się w ciasnym kręgu, odcinania się od innych.

t0001

SIŁA JEST W JEDNOŚCI, NIE W IZOLACJI!

Nie trzeba długo się zastanawiać nad korzyściami z tego płynącymi – połączenie to zgoda, siła i nieustająca praca nad sobą, to walka z własnymi słabościami i z egoizmem; izolowanie się zaś prowadzi do niebezpiecznego fanatyzmu, rywalizacji, chorobliwej tendencji do zwalczania odmienności, wreszcie, ograniczenia możliwości samodoskonalenia. Taka zaś postawa jest już jednoznaczna z zawiścią, pogardą oraz brakiem szacunku dla przeciwnika.

KARATE TSUNAMI TO NIE KOLEJNY STYL W KARATE!
ON JEST PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI!

Warto brać przykład z Gichina Funakoshi, „ojca” współczesnego karate, który słusznie twierdził, iż „karate jest jedno” i nie istnieją w nim żadne podziały. Dopóki mamy dwie ręce i nogi, ta „sztuka walki” jest jednakowa na Okinawa, w Japonii, USA, Polsce czy Niemczech. Różnice, które możemy zaobserwować – wynikają głównie z prób wprowadzenia pod różną postacią komercji lub zaspokojenia ambicji poszczególnych „mistrzów”.
Geniusz tkwiący w uniwersalizmie Tsunami polega na wszechstronnym analizowaniu i porównywaniu dorobku poszczególnych stylów i systemów, bez skłaniania się w stronę któregokolwiek z nich. Ta, tak zdawać by się mogło oczywista i często nasuwająca się dla osób uprawiających karate sprawa okazuje się jednak bardziej skomplikowana – stworzyć i przyjąć ją może każdy, nie każdy już jednak jest w stanie wejrzeć we własną psychikę, zrezygnować z korzyści i wygody, wyciszyć zarozumialstwo, „walczyć z samym sobą”. Prawda jest taka, że najcięższą z walk – z własnymi słabościami – prowadzić potrafią nieliczni.

t0002

JEŚLI PODEJMUJESZ WALKĘ Z WŁASNYMI SŁABOŚCIAMI – WYGRYWASZ!

Studenci Karate Tsunami rozumieją, co daje im już niewątpliwą przewagę nad przeciwnikami zamkniętymi we własnym stylu, że aby stać się mistrzami muszą pokonać najpierw największego swojego przeciwnika… samych siebie. Ta wysoka samoświadomość wskazuje jednocześnie drogę do doskonalenia się, harmonijnego życia oraz walki; wskazuje drogę, która, choć niełatwa, w konsekwencji prowadzi do odsłonięcia rzeczywistej prawdy.

DAJ SIĘ ZALAĆ OCZYSZCZAJĄCEJ FALI!

Tsunami jest oryginalną, odróżniającą od innych, podszywających się pod „karate uniwersalne” nazwą, która podkreśla dodatkowo specyficzny charakter tego kierunku. Dosłownie oznacza w języku japońskim „wielką falę morską zalewającą wybrzeże”; tsu – to port, zaś nami – wielka fala; razem obrazowo tworzą „wielką, powracającą falę”.

JESTEŚMY OJCZYZNĄ TSUNAMI!

Założenia kierunku uniwersalnego karate w pełni przyjęły się dopiero w Polsce, a jego ostateczna postać jest wynikiem wyłącznie myśli polskiej.

POCZĄTKI ZAWSZE SĄ TRUDNE…

Początki ruchu były jednak trudne i pełne przeszkód. Kolejne założenia, z których składa się obecny program ideowy „Okite” – opracowywane były na podstawie długich i żmudnych doświadczeń, w czasie których popełniano nieraz wiele błędów.

… ALE KONIECZNE, BY MOGŁO ZRODZIĆ SIĘ TSUNAMI!

Pomału rodziła się jednak myśl o konieczności innego niż stylowe podejścia do karate, co po raz pierwszy stwierdzono w Kutnowskim Klubie Karate „Tsunami” w maju 1979 roku. W klubie tym, po długich wahaniach nad wybraniem takiego, a nie innego stylu, a w związku z tym doprowadzeniem do ograniczenia się w takiej czy innej postaci, postanowiono pogodzić rozwiązania różnych, przeciwstawnych styli, aby nie stracić niczego z dorobku Karate.
Rozpoczął się okres intensywnego rozwoju – wtedy to Rada Instruktorów (Kanbu) Kutno Dojo uchwaliła szereg aktów (Seirei) będących podstawą organizacji i działania Karate Tsunami:

 • Bangumi – program ideowy Karate Tsunami (obecnie „Okite”)
 • Dankai – system stopni,
 • Taikei – program szkoleniowy.

Akty te (Seirei) były później wielokrotnie uzupełniane i nowelizowane.

t0003FALA ZALEWA CORAZ WIĘKSZY OBSZAR!

W 1980 roku zapisano nowy rozdział w historii Karate Tsunami; ukonstytuowało się 6 klubów (Dojo), a zyskały je takie miasta jak Konin, Kutno, Łowicz, Płock, Warszawa oraz Włocławek. 12 grudnia tegoż roku na I Zjeździe (Taikai) Rady Trenerów Karate Tsunami (Yudansha) w Kutnie, powołano Zrzeszenie Klubów Karate TsunamiKarate Tsunami Renmei, a najwyższym organem władzy od tego dnia stała się Karate Tsunami Renmei Yudansha (rada trenerów) składająca się z przedstawicieli Kanbu (rad instruktorów) poszczególnych Dojo.

CZERPIEMY OD WIELKICH I ŚWIATŁYCH!

Obok wspomnianych na początku filozofów Wschodu i Zachodu, innymi twórcami zasad kierunku uniwersalnego byli:

 • Bruce Lee, chiński mistrz i aktor filmowy, który odnosił uniwersalizm do stylów walki,
 • Wiliam James, amerykański myśliciel-pragmatyk skłaniający się do oceny wszystkiego z punktu widzenia użyteczności,
 • 28 patriarcha buddyjski Bodhidharma (jap. Bodai Daruma) to najważniejszy z wymienionych – stworzony przez niego system, zwany systemem wszechstronnego doskonalenia się, jako podstawowy wszedł do kanonu Karate Tsunami. Proste założenia, jasny program szkoleniowy, sposób egzekwowania wiedzy od ćwiczących, zarówno tej teoretycznej, jak i praktycznej, stał się podstawą do niesłychanego wzrostu zainteresowania tym systemem.

PROWADZI NAS DARUMA.

Swoje zasady Daruma ogłosił w 520 roku w klasztorze Shaolin – opierały się one na równoczesnym i równomiernym rozwoju w dwóch aspektach – fizycznym i umysłowym.

t0004Za podstawowy środek prowadzący do rozwoju fizycznego Daruma uznał praktykowanie różnych form sztuk walki. Znajomość ich poprawiła w znacznym stopniu ogólny stan zdrowia mnichów z klasztoru Shaolin oraz przyczyniła się do nauki samoobrony, która w tym czasie była wręcz niezbędna. Medytację zaś uznał jako główną drogę prowadzącą do rozwoju duchowego. Daruma podkreślał wielokrotnie, że tylko jednoczesny rozwój ciała i umysłu jest rzeczywistym doskonaleniem się, a koncentracja tylko na jednym z tych aspektów jest poważnym wypaczeniem. Zmarł w roku 532 w wieku 120 lat.

NASI PIERWSI MISTRZOWIE

Nie brak wśród nas ludzi wielkich, pełnych wiary i zapału, tych, którzy wpłynęli na obecny kształt systemu doskonalenia się Karate Tsunami. Są wśród nich m.in.: R. Murat, J. Najberg, W. Tomczak, W. Stępniak oraz wielu innych; natomiast wśród osób posiadających najwyższe stopnie szkoleniowe zdobyte do końca 1999 roku w Karate Tsunami wymienić należy m.in:

 • Ryszard Murat – Warszawa,
 • Krzysztof Lewandowski – Warszawa,
 • Wiesław Kałużny – Płock,
 • Krzysztof Liminowicz – Bydgoszcz,
 • Dariusz Kujawa – Kutno,
 • Grzegorz Ambroziak – Warszawa,
 • Marek Furman – Żychlin,
 • Arkadiusz Wiewiórowski – Warszawa,
 • Mariusz Igielski – Płock,
 • Rafał Kociemski – Bydgoszcz,
 • Paweł Przybyszewski – Płock,
 • Marek Kurkowski – Łowicz,
 • Piotr Mikulski – Toruń,
 • Małgorzata Kosiba – Kielce,
 • Jacek Łukawczyk – Kutno,
 • Mirosław Pawliński – Płońsk,
 • W. Stępniak – Kutno,
 • Krzysztof Kurkowski – Łowicz,
 • Marek Piekarski – Bydgoszcz,
 • Waldemar Badziąg – Piła

NIE JESTEŚMY DESPOTAMI, NIE KULTYWUJEMY MISTRZÓW – U NAS PANUJE DEMOKRACJA!

Wszelkie uchwały (Seirei), dotyczące nawet sprawy najdrobniejszej, przyjmowane są przez radę trenerów (Yudansha) w sposób demokratyczny: poprzez głosowanie większością głosów; to widoczne przeciwieństwo praktyki pojedynczych stylów i wielu różnych federacji karate, w których wszelkie decyzje podejmowane są w sposób despotyczny i przez jednego człowieka. Zasady demokratyczne są naturalnym następstwem odrzucenia „kultu mistrzów” – z pożytkiem wszechstronnego wykorzystania roli świadomości i inicjatywy członków. To dzięki demokracji student Tsunami nabiera wiary we własne możliwości, uczy się samodzielności i inicjatywy, rozwija w sobie refleksję oraz zmysł krytyczny. W Karate Tsunami nie ma „guru”, który narzucałby swe poglądy ćwiczącym, nie ma też więc tym samym możliwości manipulowania, nadużyć oraz osiągania korzyści, głównie materialnych. W związku z tym stopnie będące miernikiem wiedzy i umiejętności nie są nadawane, lecz zdobywane – w trakcie otwartych egzaminów przeprowadzanych na specjalistycznych zgrupowaniach.

t0008

JUŻ CHYBA WIESZ, CZEGO SZUKASZ…

Do dnia dzisiejszego system Karate Tsunami jest ćwiczony systematycznie w wielu klubach w Polsce i zrzeszonych w dwóch ogólnopolskich organizacjach: Polskiej Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Tsunami.

OKITE. I WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE!

Jeśli czujesz wewnętrznie, że wszelkie przejawy komercjalizacji i rywalizacji są niezdrowe i tak naprawdę szkodzą człowiekowi, hamując jego harmonijny rozwój, możesz już dołączyć do grupy osób trenujących Karate Tsunami, dla których podstawą jest program ideowy „Okite”. W pięciu punktach precyzuje on wszystkie główne wartości systemu uniwersalnego; określa zarówno cele treningu, jak i środki do ich osiągnięcia, a także wzajemne położenie wszystkich sztuk walki. Wyjaśnia pojęcie mistrza, zwraca uwagę na największe wartości przez nas posiadane, tzn. zdrowie i życie oraz pokazuje, jak dużo zależy od nas samych. Każdy z ćwiczących ma jednak prawo do wybrania własnej „drogi” doskonalenia się.

UMIEJĘTNOŚĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU
JEST TRUDNĄ SZTUKĄ ŻYCIA… TO WIELKIE WYZWANIE!

t0007Wiele rzeczy pozornie prostych okazuje się w trakcie realizacji trudem ponad miarę; podobnie jest w przypadku „Okite” – pomimo jego prostych założeń ideowych, do dnia dzisiejszego wielu z ćwiczących nie było w stanie im sprostać. Należy pamiętać, że doskonalenie się w tym „systemie” oznacza także możliwość podejmowania wyborów i ponoszenia związanych z nimi konsekwencji. A czyż prawdziwie pojęta wolność nie jest właśnie podejmowaniem tego ryzyka? Człowiek całe swe życie uciekający przed samodzielnością i odpowiedzialnością, kroczy być może, bezpiecznym i cichym traktem, ale zawsze pozostaje zniewolony. Karate Tsunami jest filozofią ciała i umysłu, jest częścią naszego codziennego życia i jest drogą, która wymaga podjęcia ogromnego trudu.

… ALE TEN TRUD SIĘ OPŁACA!

Dzięki takiemu podejściu do doskonalenia się (polegającego na stopniowym osiąganiu dwóch stanów psychofizycznych: bodai – harmonii psychiki z ciałem i nehan – harmonii z otoczeniem, do osiągnięcia których konieczne jest stosowanie w jednakowym stopniu ćwiczeń medytacyjnych – zen oraz fizycznych – karate) żadne z zachodzących w człowieku czy poza nim zmian nie będą miały wpływu na jego obiektywne ogarnięcie otaczającej rzeczywistości. Nasz pobyt na ziemi nie może być walką z naturą i jej prawami, lecz właściwym ich wykorzystywaniem. Człowiek, który za wszelką cenę usiłuje przekształcić naturę lub żyć, nie licząc się z interesami innych, poniesie klęskę. Receptą na harmonijne życie jest zrozumienie praw natury i właściwe wykorzystanie owej wiedzy – a sztuka walki w Karate Tsunami pozwala zrozumieć wartość życia własnego oraz innych ludzi.

JEŚLI JUŻ SIĘ ZDECYDOWAŁEŚ(-ŁAŚ) NA KARATE TSUNAMI…

Czeka Cię program szkoleniowy złożony z dwóch części:

 • pierwsza z nich dotyczy szkolenia na poziomie Kyu, gdzie w zakresie technicznym wymaga się opanowania rozwiązań charakterystycznych dla większości stylów,
 • druga – poziomu Dan, na którym nauczysz się rozróżniać podejście do technik poprzez rozmaite szkoły.

Następnie czas na doskonalenie ciała i ducha, o którym tak często wcześniej wspominaliśmy – środkami do tego są stosowane w Karate Tsunami jednocześnie i w jednakowych proporcjach:

 • shinripraktyki ćwiczeń umysłowych – dzięki nim doskonalisz sferę wewnętrzną, duchową, a jest to możliwe za przyczyną szczególnego nacisku kładzionego na ćwiczenia medytacyjne (Zen), które w różnych formach stosowane są systematycznie podczas trwania treningów. Ćwiczenia te zawierają w sobie zasady szkoły medytacyjnej Zen-shu. Nie na tym jednak koniec: bardzo dużą uwagę przywiązujemy również do ćwiczeń intelektualnych – to przecież także forma, u nas uważana za jedną z ważniejszych, wewnętrznego doskonalenia!
 • shugyopraktyki ćwiczeń fizycznych – oprócz uczty duchowej nie może rzecz jasna zabraknąć treningu ciała – o tym już wiesz. Zapewniają to właśnie ćwiczenia shugyo, polegające na podnoszeniu poziomu zdrowia oraz wydolności i sprawności organizmu za pośrednictwem właściwie dozowanej aktywności fizycznej. W tej dziedzinie Karate Tsunami bazuje na wszechstronnym wykorzystaniu sztuki walki, zarówno bez broni jak i z różnymi przyrządami.

t0005-6

Dzięki treningowi „sztuki walki” znacznie lepiej zrozumiesz wartości życia i zdrowia; mało tego – masz również szansę poznać ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające, oddechowe, rozluźniające, relaksacyjne, a nawet masaż. W rezultacie – w Karate Tsunami w jednakowym stopniu stosujesz zarówno ćwiczenia służące treningowi umysłu jak i rozwojowi fizycznemu, a ów sprawdzony od tysięcy lat sposób okazuje się idealnie harmonijnym i zrównoważonym dla człowieka „złotym środkiem”.